Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

Дисертаційні дослідження

Дисертаційні роботи, захищені науково-педагогічними працівниками за період функціонування кафедри

1. Арзянцева Д. А. Науково-методичні засади розробки стратегій розвитку регіональних систем охорони здоров’я: Дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 2006. - 234 арк.
2. Гаман Т. В. Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій: Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л., 2006. - 246 арк. 3. Григорович А. В. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста: Дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 2006. - 205 арк.    
4. Довгань В. І. Лептоспіроз тварин в Одеській області (етіологічна структура, особливості епізоотичного процесу та клінічного прояву): Дис. канд. вет. наук: 16.00.08 / Одеський держ. аграрний ун-т - О., 2003. - 138 арк.
5. Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення: Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2006. - 177 арк.
6. Ковтун І. Б. Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення: Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький, 2007. - 177 арк.
7. Кіндзерський С. А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку: Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2006. - 207 арк.    
8. Лазор О. Я. Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: Дис. д-ра наук з держ. управління: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - 530 арк.
9. Лазор О. Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: Дис. д-ра наук з держ. управління: 25.00.04.
10. Олуйко В. М. Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація: Дис. канд. наук з державного управління: 25.00.04 / Українська академія державного управління при Президентові України. - К., 2001. - 206 арк.    
11. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.03 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2006. - 493 арк.  
12. Панухник О. В. Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області): Дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 248 арк.
13. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л., 2006. - 300 арк.    
14. Терещенко Т. В. Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва: Дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. - К., 2005. - 243 арк.    
15. Чмир О. С. Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку: Дис. д-ра екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 2001. - 481 арк.
16. Циц С.В. Професійна діяльність державних службовців як складова організаційно-правового механізму управління органів виконавчої влади: регіональний рівень: Дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02.
17.Щепанський Е. В. Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону: Дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Хмельницький ін-т регіонального управління та права; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. - К., 2003. - 159 арк.

Монографії та підручники

Перелік монографічних видань, підручників, навчальних посібників та інших друкованих книжкових видань, випущених науково-педагогічними працівниками кафедри

МОНОГРАФІЇ

Олуйко В. М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: Монографія / За ред. Н.Р. Нижник, Г.І. Лелікова. - К.: Наук. світ, 2001. - 237 с.    
   
Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти) /Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2001. - 274 с.
   
Пила В. І., Чмир О. С., Плачков І. В., Ященко Б. В., Петриковець К. Я. Особливості діяльності енергетичних компаній та державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію /Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України /В.І. Пила (ред.), О.С. Чмир (ред.). - К.: ФАДА, ЛТД, 2002. - 96с.    
   
Савицький В. Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довідник /Хмельницький ун-т управління та права / Н.Р. Нижник (ред.), В.М. Олуйко (ред.). - Хмельницький: ПП Ковальський В.В., 2005. - 482с.    
   
Олуйко В. М., Слободянюк П. Я., Баюк М. І. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність /Хмельницька обласна держ. адміністрація; Хмельницька обласна рада; Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ і організацій; Державний архів Хмельницької області / В.А. Смолій (ред.). - Хмельницький, 2005. - 400 с.  
   
Нижник Н. Р., Пашко Л. А., Олуйко В. М., Кіндзерський С. А. Ділове спілкування у сфері державного управління. - Хмельницький, 2005. - 196 с.
   
Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність. - Монографія. / Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. / За загальною редакцією Смолія В.А., Слободянюка П.Я. - Хмельницький, 2005.
   
Пила В. І., Чмир О. С., Гарасюк О.А., Терещенко Т. В. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво /Під ред. В. І. Пили. - Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. - 412 с.    
   
Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан та перспективи розвитку: Монографія. - Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. - 326 с.    
   
Кіндзерський С.А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку: Монографія / За ред. Н.Р. Нижник. - Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст", 2007. - 212 с.
   
Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. д. держ. упр., проф. Олуйка В.М. - К.: Вид-во "К.Н.Т",  2007. -  324 с.
   
Стеченко Д.М. Науково-методичні засади оцінки непродуктивного відпливу капіталу за межі України (монографія) /Під ред. д.е.н., проф. В.І.Пили - Науково-дослідний економічний інститут. - К., 2008. - 120 с.
   
Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред. В.М.Олуйка. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730 с.
   
Стеченко Д.М. Техноструктури інноваційної діяльності: функціональне та інфраструктурне призначення в контексті світового досвіду // Кол. Монографія " Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ/ Від. Ред.. В.Ф.Бесєдін, А.С.Музиченко. -К.:НДЕІ. -2010. -С.331-335 (523 с.).  
   
Лазор О.Д. Системи місцевого управління зарубіжних країн: порівняльний аналіз / за наук. ред. О.Д. Лазор.- Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 229 с.
    
ПІДРУЧНИКИ

Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. - К., 1998. - 328с.    
   
Пила В.І., Чмир О.С. Особливі територіально- господарські утворення: СЕЗ і ТПР: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів /Київський держ. торговельно- економічний ун-т; Хмельницький ін-т регіонального управління та права. - Хмельницький : Поділля, 2000. - 312с.    
   
Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. для студ. екон. та екон.- геогр. спец. вищих навч. закл.. - К. : Вища школа, 2000. - 224с.    
   
Нижник Н. Р., Олуйко В. М. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2002. - 352 с.    
   
Олуйко В. М. Влада. - Хмельницький: Міська друкарня, 2002. - 144 с.    
   
Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - К. : Вища школа, 2002. - 254с.
   
Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К. : Вікар, 2003. - 262с.    
   
Нижник Н. Р., Олуйко В. М., Яцюк В. А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект). - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. - 300 c.    
   
Стеченко Д.М., Григорович А.В., Дука А.П. Менеджмент. Словник - довідник. - Хмельницький: Поділля, 2004. - 578 с.    
   
Олуйко В. М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 216 с.    
   
Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М., Кіндзерський С.А. Ділове спілкування у сфері державного управління. - Хмельницький, 2005. - 194 с.;
   
Олуйко В. М., Ситник Г. П. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України. - Хмельницький: Хмельницького університету управління та права, 2005. - 236 с.  
   
Стеченко Д.М. Соціально-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності. - Донецьк : Юго-Восток, 2006. - 430с.    
   
Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - 3. вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 262с.    
   
Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. - К. : Вікар, 2006. - 400с.
   
Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 317с.    
   
Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Навч. посіб.  4 - є видання, випр. - К.: Знання, 2007, - 271 с.
   
Гаман Т.В., Войт М.І., Бляхарський Я.С. Організаційно-правові засади діяльності комунальних підприємств територіальних громад області. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів. - Хмельницький: ЦППК - 2007. - 288 с.
   
Баюк М.І., Гаман Т.В. Правове та організаційно-кадрове забезпечення діяльності місцевих органів влади та самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал. Хмельницький: ЦППК. - 2008. - 34 с.
   
Баюк М.І., Гаман Т.В. Професійна культура державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Навчально-методичний збірник. Хмельницький: ЦППК - 2008.- 128 с.
   
Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник. [під заг.ред. В.М.Олуйка]. - Хмельницький: ЦППК, 2008.- 730с.
   
Войт М.І., Щепанський Е.В. Навчально-методичний збірник "Актуальні питання діяльності у сфері культури, туризму і курортів (для начальників управлінь (відділів) культури, туризму і курортів райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад. - Серія. Державне управління: регіональні аспекти. - Хмельницький, 2008. - 102 с.
   
Баюк М. І., Войт М.І., Климчук В.В. На допомогу працівникам відділів організаційно-кадрової роботи органів виконавчої влади. Методичні рекомендації. - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 122 с.
   
Баюк М.І., Войт М.І. Інформаційно-довідковий матеріал з питань соціально-економічного розвитку територій (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування). - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 62 с.
   
Баюк М.І., Войт М.І. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу головам постійних комісій місцевих рад. - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 67 с.
   
Баюк М.І., Войт М.І. Методично-інформаційний збірник з питань організаційно-кадрової роботи для секретарів сільських, селищних рад / - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 98 с.
   
Баюк М.І., Войт М.І. Практичні аспекти організації кадрової роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Методичний посібник. - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 109 с.
   
Баюк М.І., Войт М.І., Лисик Н.О. Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян).- Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 81 с.
   
Баюк М.І., Войт М.І., Матковський Г.В. Контроль в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал.- Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 69 с.
   
Баюк М.І., Кармаліта А.Ф. Конкурентна політика органів влади - запорука економічного розвитку держави : наук.-практ. посіб. (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування). - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 554 с.
   
Баюк М.І., Продан Н.В., Муляр Н.О., Хорошенюк О.В. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 51 с.
   
Войт М.І., Гаман Т.В. Методичні рекомендації щодо розробки організаційно-розпорядчих документів. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2009. - 50 с.
   
Гаман Т.В., Молдован Е.С. Протидія корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування: навчально-методичний матеріал (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій)/ Т.В. Гаман, Е.С. Молдован - Хмельницький: ЦППК, 2009. - 75 с.
   
Терещенко Т.В. Європейський Союз та механізми європейської інтеграції. Навчально-методичний посібник. - Хмельницький: ЦППК, 2009. - 130 с.
   
Хорошенюк О.В., Гаман Т.В. Підбір публічних службовців: психологічні та психофізіологічні засади: Метод.посібник. - Хмельницький: ХГПА. - 2009. - 62 с.
   
Требик Л.П. Основи роботи з персональним комп’ютером: Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Требик Л.П., Сухіна Н.Г. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2009. (особ. внесок - 85 с.)
   
М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. Організаційно-правові засади діяльності сільського, селищного голови / М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. - 113с.
   
М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. Організаційно-розпорядча робота сільського, селищного голови / М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. - 117 с.
   
Гаман Т.В., Молдован Е.С. Навчально-методичний матеріал: Корупція: причини, наслідки та напрями протидії (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій) / Т.В.Гаман, Е.С.Молдован. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. - 42 с.
   
Лазор О.Д. Стажування. Енциклопедичний словник з державного управління / Уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - С. 671.
   
Требик Л.П. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. (особ. внесок 1,125 др.арк.)
   
Требик Л.П. Основи комп’ютерної грамотності: Навч. посіб. - Х.: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій., 2010.( 6,54 др.арк.)
   
Требик Л.П. Інформаційно-комунікаційні технології в практичній діяльності органів місцевого самоврядування: Навч. посіб. - Х.: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій., 2010.( 6,6 др.арк)
   
Гаман Т.В. Попередження професійного "вигоряння" державних службовців: навчально-методичний матеріал (для керівників та фахівців органів державної влади) / М.В.Сіцінська, Т.В.Гаман, Е.С.Молдован - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищ ення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 52 с.
   
Лазор О.Я., Довгань В.І., Моздір О.Я. Державна служба: запитання та відповіді: Навчальний посібник. - [вид. 2-ге], доп. - Хмельницький: ХУУП, 2011. - 181 с.
   
Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. вид.4-те, доп. і перероб. / Оксана Лазор, Олег Лазор, Ірина Лазар. - Ужгород : Поліграф центр "Ліра", 2011. - 456 с. - Рекомендовано МОН.
   
Гаман Т.В. Корупція як суспільне явище: ризики виникнення та напрями запобігання / Хмельницький, ХЦППК. Інформаційно-методичний матеріал для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Т. Гаман, Л. Бачинський, О. Когут, В. Міщишин, Е. Молдован, С. Циц. - Хмельницький: ХЦППК. - 2011. - 134 с.
   
Баюк М.І. Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції / Хмельницький, ХЦППК. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман Т.В.  - Хмельницький: ЦППК. - 2011. - 139 с.
   
Гаман Т.В. Аналіз тематики змісту та обсягу навчальних програм з підвищення кваліфікації державних службовців (Аналіз принципної бази та нормативно-правового регулювання обсягів навчальних програм з підвищення кваліфікації в ЦППК за різними видами). Науково-дослідна робота. - Рукопис. - Хмельницький ЦППК, 2011, 23с
   
Баюк М.І., Методичні матеріали з питань утворення та діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад / Баюк М.І., Гоцький Г.І., Когут О.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 45 с.
   
Баюк М.І. Запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів на державній службі (міжнародний досвід). Інформаційно-довідковий матеріал / Баюк М.І., Міщишин В.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. -33 с.
   
Баюк М.І. Практичні аспекти організації діяльності секретаря сільської, селищної ради. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 105 с.
   
Баюк М.І. Практичний посібник для депутатів місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 95 с.  

 

Статті

Перелік наукових статей у періодичних наукових виданнях, опублікованих науково-педагогічними працівниками кафедри

Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - №2(6). - С.278-284.    
   
Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні" (Вісник ХІРУП), 2003. - №2. - С.6-8.    
   
Арзянцева Д.А. Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я // Вісник Одеського інститут внутрішніх справ. - 2003. - №3. - С.43-50    
   
Арзянцева Д.А. Ринок медичних послуг: особливості функціонування та регулювання // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №5 Частина 2. - Том 2. - С. 168-171.    
   
Арзянцева Д.А. Напрями реформування економіко-організаційного механізму системи охорони здоров’я // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених". - 2004. - С. 12-14    
   
Арзянцева Д.А., Романова В.В. Деякі проблеми організації медичної допомоги сільським жителям //Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. - Кам’янець-Подільський, 2004. - №12. - Том 2. -  С. 268-271    
   
Арзянцева Д.А. Особливості та тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Хмельницькій області //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. - №3. - С.400-407    
   
Арзянцева Д.А. Методичні основи аналізу медико-демографічної ситуації у Хмельницькій області // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №4(47). - С.131-135.    
   
Арзянцева Д.А. Методичні основи визначення територіальних диспропорцій та формування стратегій розвитку у гуманітарній сфері // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №7-8 (62-63). - С.116-122.    
   
Арзянцева Д.А. Формування оптимальної стратегії розвитку регіональних систем охорони здоров’я // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - №1. - С.315-324.  
   
Арзянцева Д.А. Комплексна діагностика регіональної системи охорони здоров’я // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2008. - №3. - Том 2. - С. 40-44.
   
Арзянцева Д.А. Наукові підходи до комплексної оцінки медико-демографічної ситуації в регіоні   // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2008. - №3. - С. 451-455.
   
Арзянцева Д.А. До питання застосування методів багатовимірного аналізу в дослідженні соціально-економічних систем // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2008. - №3 (ІІ) спецвипуск. - С. 204-205.
   
Арзянцева Д.А. Використання методів статичного аналізу у діяльності страхових компаній  // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2008. - Випуск 16. -Том 3. -С. 358-360.
   
Арзянцева Д.А. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку регіональної системи охорони здоров’я    // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. - 2008. -№ 5 (17). - Ч.1. - С. 52-60.
   
Арзянцева Д.А. Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади   // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2009. - №1. - С. 95-100.
   
Арзянцева Д.А. Використання методів статистичного аналізу для дослідження стану соціально-економічних систем //Науково-практичний інформаційний журнал "Науково-технічна інформація". - 2009. - №3 (41). - С. 14-18.
   
Арзянцева Д.А. Удосконалення методів комплексної діагностики соціально-економічного розвитку територій   // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка "Економіка і регіон". - 2009. - №2 (21). - С. 7-12.
   
Арзянцева Д.А. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності прикордонних регіонів // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету "Економічні науки" серія "Економічна теорія та економічна історія". - 2009. - Випуск 6 (23). - Ч.2. - C. 338-350.
   
Арзянцева Д.А. Організаційно-правові моделі надання медичної допомоги в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2010. - №1. - С. 269-274.
   
Арзянцева Д.А. Аналіз основних методичних підходів до комплексної оцінки соціально-економічного розвитку територій // "Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону" матеріали четвертого з їзду Спілки економістів України та міжнародної науково-практичної конференції.- під заг ред Оскольского В.В.- Київ., 2010 - С.257-270.
   
Арзянцева Д.А. Конституційні засади державного управління у сфері охорони здоров’я // Збірник тез за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні" (Хмельницький, 17 червня 2011 р.). C. 227-230.
   
Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1997-1920 рр. //Історія України, маловідомі імена, події, факти (збірник статей). - К., НАНУ,1996. - С. 156-176.    
   
Баюк М.І. "Журнал "Освіта" джерело вивчення освіти на Поділлі доби Української революції" // Історія України, маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. - Випуск 6. - К., НАНУ,1999. - С. 182-186.    
   
Баюк М.І. Подільський журнал "Освіта" у добу української революції //Краєзнавство. - 1999. - №1. - С.152-154    
   
Баюк М.І. Освітньо-просвітницькі перетворення на Поділлі в 1918-1920 рр. //Історія України, маловідомі імена, події, факти (збірник статей). К., НАНУ,1999. - С. 215-224.    
   
Баюк М.І. Регіональний аспект підвищення професіоналізму державних службовців //Вісник Державної служби України. - 2004. - №3. - С.4-7    
   
Баюк М.І. Особливості врахування пропозицій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування при підвищенні кваліфікації //Збірник наукових та науково-методичних праць НАДУ при Президентові України. Київ. - 2005. - Випуск 2. - С.42-52.    
   
Баюк М.І. Актуальні питання та перспективи функціонування регіонального навчального комплексу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів //Вісн. державної служби України. - 2006. - №1. - С.27-32    
   
Баюк М.І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття //Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб.наук.пр., 2006. - Т.7. - С. 344-357    
   
Баюк М.І. Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006. - С.125-131  
   
Баюк М.І. Українізація шкіл Поділля в добу Української революції / Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб наук.пр. -Т.8. - 2007.- С.317-324
   
Баюк М.І. Роль та місце регіональних навчальних комплексів у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації управлінських кадрів / Університетські наукові записки. - 2008.- № 3 - С.331-334.
   
Баюк М.І. Участь громадських організацій, об’єднань, інтелігенції Поділля в культурно-освітніх перетвореннях 1917-1920 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. -2009.-  Кам’янець - Подільський. -. - Т.13. - С.3-19
   
Баюк М.І. Духовно-релігійне відродження Поділля в період УНР // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць, 2010: Кам’янець - Подільський. Т.14. - 2010.
   
Баюк М.І. Особливості організації навчання працівників органів державної влади в умовах Європейської інтеграції // Матеріали розширеного засідання колегії Головного управління державної служби України. - Київ, 2010
   
Баюк М.І. Духовні процеси на Поділлі як важливий чинник національно-культурного відродження регіону у 1917-1919 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць, 2010: Кам’янець - Подільський. - Т.15. -С.370-381
   
Гаман Т.В. До питання функціонування інституту помічника народного депутата України / Т.В.Гаман // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практичної конференції "Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні" (16 травня 2003 р.) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - 2003. - №2. - С. 34-37.
   
Гаман Т.В. Джерела, форми та види інформації, що використовуються в системі державного управління / Т.В.Гаман // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №3 (11). - С. 303-307.
   
Гаман Т.В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління / Т.В.Гаман // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №4. - С. 307-312.
   
Гаман Т.В. Принципи інформаційної діяльності органів державного управління в регіонах України / Т.В.Гаман // Вісник державної служби України. - 2004. - №4. - С.45-47.
   
Гаман Т.В. Історичні типи інформаційних відносин у сфері державного управління / Т.В.Гаман //Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених". Хмельницький. - 2004. - С. 24-25.
   
Гаман Т.В. До питання інформатизації: регіональний аспект / Т.В.Гаман //Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав.2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ. - 2004. - Т.2.- С. 56-57.
   
Гаман Т.В. До питання створення та визначення основних напрямків діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України / Т.В.Гаман // Менеджер. - 2005. - №3. - С. 83-87.
   
Гаман Т.В. Кадрове забезпечення діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України як запорука успіху / Т.В.Гаман // Вісник державної служби України. - 2005. - №3. -С. 12-15.
   
Гаман Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2005. - №1-2. - С. 272-276.
   
Гаман Т.В. Об информатизации органов регионального государственного управления Украины / Т.В.Гаман // Управление информационными ресурсами: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Минск, 12 мая 2005г.). - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. - С. 35-37.
   
Гаман Т.В. До питання створення та визначення функцій інформаційно-аналітичних служб в регіонах України / Т.В.Гаман // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005р.: У 2т. / За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ. - 2005. - Т.2. - С. 96-97.
   
Гаман Т.В. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання інформаційної діяльності в органах державного управління (регіональний аспект) / Т.В.Гаман // Сучасні проблеми адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. - Львів. - 2006. - Вип.1. - С.130-133.
   
Гаман Т.В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складової вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2007. - №1. - С.252-259.
   
Гаман Т.В. До проблеми захисту інформації в інформаційному супільстві: управлінський аспект / Т.В.Гаман //Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2007. - №3. - С. 56-62.
   
Гаман Т.В. Захист інформації як складова державної інформаційної політики / Т.В.Гаман // Матеріали симпозіуму за міжн.участю "Проблеми й тенденції розвитку галузі науки "Державне управління" в Україні: від теорії до практики. - 2007. - 116 с. - С. 86-89.
   
Гаман Т.В. До питання підвищення ролі морально-етичних засад та рівня професіоналізму державних службовців на сучасному етапі розвитку інституту державної служби / Т.В.Гаман // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. - С. 9-11.
   
Гаман Т.В. Віртуальна інформація як складова інформаційної взаємодії в умовах становлення інформаційного суспільства / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2008. - №3 (1). - С. 128-130.
   
Гаман Т.В. Роль морально-етичних норм і професіоналізму державних службовців на сучасному етапі розвитку інституту державної служби / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2009. - №1. - С.366-370.
   
Гаман Т.В. Деякі аспекти якості підвищення кваліфікації управлінських кадрів / Т.В.Гаман // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю "Демократичне врядування: наука, освіта, практика"// Київ, НАДУ, 29 травн.2009р. - К.: НАДУ, 2009. - С.53-55.
   
Гаман Т.В. До питання визначення ролі морально-етичних норм і професіоналізму державних службовців / Т.В.Гаман // "Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади": Матеріали V Всеукраїнська науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11 листопада 2010 р., ч.ІІ. - Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 232 с., С. 164-166.
   
Гаман Т.В., Молдован Е.С. Принципи андрагогіки в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону: теорія та практика / Т.В.Гаман, Е.С.Молдован // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2010. - № 3 (35). - С.281-287.
   
Гаман Т.В. Деонтологічні засади діяльності державних службовців на сучасному етапі державотворення / Т.В.Гаман // Вісник Інституту законодавства ВРУ. - 2010. - №2 /Електронне видання - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2010_2/p2_15.html
   
Гаман Т.В. Принципи андрагогіки в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону: теорія та практика / Т.В.Гаман, Е.С.Молдован // Вісник державної служби України.-2011. № 1. - С.41-47.
   
Гаман Т.В. Ґендерна паритетність в місцевих органах виконавчої влади / Т.В.Гаман, Т.В.Курига // Часопис ХУУП "Університетські наукові записки".-2011. № 2. - С.417-424.
   
Гаман Т.В. Діяльність державних службовців: деонтологічний аспект / Т.В.Гаман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція "Виклики та стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління" (Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський 14-16 червня 2011 року)".-2011. С.25-29.
   
Григорович А.В. Сучасні тенденції в управлінні житлово-комунальною сферою міста // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - №3. - 171-177.    
   
Григорович А.В. Реформування адміністративно-територіального устрою  України та його кадрове забезпечення //Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць. - Хмельницький. - 2003. - Спецвипуск № 2. - С. 46-48.    
   
Григорович А.В. Основні напрями вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством міста //Актуальні теоретико-методологічні  та організаційно-практичні проблеми державного управління". Наукове видання. - К., видавництво НАДУ, 2004. - Т. 2. - С. 66-68    
   
Григорович А.В. Житлово-комунальне господарство як об’єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. - 2005. - № 6, т.2 (74). - С. 239-242    
   
Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2005. - № 4 (16).- С. 363-370    
   
Григорович А.В. Наукові основи обгрунтування системи прогнозних показників розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2005. - № 6 (49). - С. 77-83    
   
Григорович А.В. Передумови кластеризації та обгрунтування логіко-структурної моделі кластеру житлово-комунального господарства міста // Теорії мікромакроекономіки: Збірник наукових праць.- К.,  Академія муніципального управління. - 2005. - № 2. - С. 171-177.    
   
Григорович А.В. Наукові основи побудови цільових комплексних програм розвитку житлово-комунального господарства //Університетські записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - №3. - С. 140-145.
   
Григорович А.В. Напрями удосконалення управління житлово-комунальним комплектом міста // Часопис "Університетські наукові записки",  2008. - вип.№3 (11), С.138-139.
   
Григорович А.В. Концептуальні положення управління комунально-майновим комплексом // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст". Серія "Економічні науки", 2011.- Вип. 98 Стор. 176-181
   
Довгань В.І., Лазор О.Я.Організаційно-правове забезпечення функціонування системи державної ветеринарної медицини в Україні // Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України / Частина перша 22 березня 2007 року.-  С.73-75
   
Довгань В.І. Реалізація управлінського процесу в галузі ветеринарної медицини / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. - №2. С.285-288.
   
Довгань В.І. Розвиток професіоналізму державних службовців в галузі ветеринарної медицини / Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. - Вип.42.А 252 - Одеса: СМИЛ, 2008. - Ч. 2 - С.86-90
   
Довгань В.І. Деякі проблеми публічного адміністрування щодо ліквідації захворюваності на сказ // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. - №3 (1) - С.136-138
   
Довгань В.І. Державне управління в галузі ветеринарної медицини в умовах обмежених ресурсів в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. - №4.
   
Довгань В.І. Місце ветеринарної міліції в системі органів державної виконавчої влади // Ефективність державного управління [Текст] : Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. 2010 р. Вип. 22.- С. 243-249.
   
Довгань В.І. Взаємодія підрозділів ветеринарної міліції з іншими органами державної виконавчої влади України // Ефективність державного управління [Текст] : Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. 2010 р. Вип. 23. - С. 170-176.
   
Довгань В.І. Зарубіжний досвід державного управління ветеринарною справою // Класичний приватний університет, Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". - 2011. - №1 стр.27-31.  
   
Довгань В.І. Ефективність державного управління в галузі ветеринарної медицини ( на матеріалах Головного управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області) // Хмельницький університет управління та права, Університетські наукові записки. - 2011. - №1(37) стр.341-346
   
Довгань В.І. Історичний контекст становлення державного управління в галузі ветеринарної медицини // Хмельницький університет управління та права, Університетські наукові записки. - 2011. - №2 (38) стр.379-389.
   
Довгань В.І. Проблемы государственного управления в сфере ветеринарной медицины Украини // Вестник Сибирской Академии права, экономики и управления. - 2011. - №2(3) май-август, стр.33-39.
   
Кіндзерський С.А., Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик ХХІ століття // Статистика України. Щоквартальний науково-інформаційний журнал. - 2004. - №4(27). - С.31-34.    
   
Кіндзерський С.А. Гуманітарна сфера як задоволення конституційно проголошених прав і норм людського розвитку // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 4. - С.416-421    
   
Кіндзерський С.А. Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Т. 1. - С. 106-107.    
   
Кіндзерський С.А. Державне управління гуманітарною сферою регіону // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта "2005". Дніпропетровск, 2005. - Том 14. - С.49-52    
   
Кіндзерський С.А. До проблеми вироблення цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2005. - №1-2. - С.257-262.    
   
Кіндзерський С.А. Завдання державного управління гуманітарною сферою на сучасному етапі // Зб. наук. пр. НАДУ. - К.: Вид-во НАДУ. - 2005. - Вип.1. - С. 425-431.    
   
Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України. - 2005. - №2 (29). - С.84-87.    
   
Кіндзерський С.А. Сучасний гуманізм, або людський вимір суспільного життя //Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.- 2005. - №1(31). - С.198-202.  
   
Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. ? 2003. ? 1(15). ? С. 243-249.    
     
Ковтун І.Б. Сучасні тенденції реформування статусу обласних та районних рад в Україні // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю "Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення" (28 травня 2004р. м.Київ), 2004. ? С. 105-107.    
   
Ковтун І.Б. Теоретичні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених", 2004. ? С.53-55.    
   
Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Університетські наукові записки. ? 2005. ? № 1-2 (13-14). ? С.285-288.    
   
Ковтун І.Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні // Науковий журнал "Менеджер" Вісник Донецького Державного університету управління. - 2006. ? №2 (36). ? С. 162-167.    
   
Ковтун І.Б. Муніципальні послуги: сутність та роль // Збірник наукових праць "Ефективність державного управління" Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. ? 2006. ? №10. ? С. 456-461.  
   
Ковтун І.Б. Вибори до місцевих рад регіонального рівня в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ХРІДУ УАДУ, 200. - № 1 (31) - С. 386-392.
   
Ковтун І.Б. Шляхи та напрями удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Університетські наукові записки, 2008. - №3 (1) спецвипуск. - С.426-427
   
Ковтун І.Б. Теоретико-історичні аспекти визначення сутності самоврядування на регіональному рівні // Університетські наукові записки (Подана до друку)
   
Ковтун І.Б. Процес та механізм реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права), 2011. - №1.- С.389-396.
   
Ковтун І.Б. Поняття і суть повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони", серія: Державне управління, 2011. №1.- С.211-217.
   
Лазор О.Д. Формування інституту заступництва  голови: європейські стандарти // Вісник ЦВК [Текст]. - 2009. - № 1 (15). - С. 94 - 99.
   
Лазор О.Д. Сучасні тенденції становлення статусу обраних посадових осіб публічної самоврядної влади // Держава та регіони [Текст]. - 2009. - № 3. - С. 108 - 115. - (Серія: Державне упр.).
   
Лазор О.Д. Зарубіжний досвід організації контролю за діяльністю місцевих владних інституцій // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2009. - № 18 / 19. - С. 523 - 533.
   
Лазор О.Д. Місцеве управління: понятійно-категорійний аппарат // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ. - 2009. // Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html
   
Лазор О. Д. Виборчі цензи щодо обрання представників публічно-самоврядної влади: інтеграція досвіду зарубіжних країн // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 3 квіт. 2009 р.) : у 2 ч. Ч. 2. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. - С. 223 - 227.
   
Лазор О. Д. Інституціоналізація місцевого самоврядування як форми організації публічної самоврядної влади у правовій системі України // Теорія та практика державної служби [Текст] : матер. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 18 - 19 верес. 2009 р.). - Д. : АМСУ, ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 111 - 113.
   
Лазор О. Д. Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі// Університетські наук. записки : Часопис Хмельницького ун-ту упр. та права. - 2009. - № 2. - С. 28 - 34
   
Лазор О. Д. Моніторинг стану кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та перспективи його розвитку // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 22. - С. 317 - 325.
   
Лазор О. Д. Організаційно-економічні проблеми функціонування кредитної системи України //Університетські наук. записки : часопис Хмельницького ун-ту упр. та права. - 2010. - № 2. - С. 367 - 372.
   
Лазор О. Д. Публічна самоврядна влада: інституціональний підхід // Науковий вісн. Академії муніципального упр. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 3. - С. 94 - 106. - (Сер.: Управління).
   
Лазор О. Д. Інститут територіальної основи функціонування публічної самоврядної влади: історіографія проблеми // Державне буд-во [Електронне вид.] : зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http//www.kbuapa.kharkov.ua
   
Лазор О. Д. Проблеми визначення системи законодавства про публічну службу // Науковий вісн. Академії муніципального упр. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 3. - С. 107 - 117. - (Сер.: Управління).
   
Лазор О. Д. Формування органів місцевого самоврядування у вимірі досягнення цілей тисячоліття : гендерна паритетність / Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. // Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik5/index.html
   
Лазор О. Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: результати дослідження // Актуальні пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. - 2010. - № 3.
   
Лазор О. Д. Теоретико-методологічна основа інституту публічної самоврядної влади // Держава та регіони. - 2010. - № 2 (15). - С. 147 - 157.
   
Лазор О. Д. Територіальна основа організації та функціонування публічної самоврядної влади як предмет наукових досліджень // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 24
   
Лазор О. Д. Еволюція сутності територіальної громади: аксіологічний вимір // Держава та регіони. - 2010. - № 3 (16).
   
Лазор О. Д. Проблематика регулювання публічної служби // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 25 / 26.
   
Лазор О. Д. До питання вдосконалення організаційної структури місцевих рад // Держава і право (Запоріжжя). - 2010. - № 1.
   
Лазор О. Д. Функціонування статутів локальних громад країн ЄС: досвід для України [Текст] // Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. ХарРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 4.
   
Лазор О.Д. Компетенції та повноваження представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: аналіз співвідношення у правовому та науковому вимірах // Лазор О.Д., А. О. Лазор. Держава та регіони. 2011. № 1. - С. 58 - 66.
   
Лазор О.Я. Проблематика демократизації виборчого процесу в Україні: понятійно-категоріальний апарат / О. Я. Лазор, І. Г. Лазар // Право та державне управління: зб. наук. пр. - Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2010. № 1. - С. 93 - 97.
     
Лазор О.Я. Інституційний механізм реалізації кадрової політики в органах державної влади України // О.Я. Лазор, О. Я. Моздір. Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. - Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ "Магістр". 2011. Вип. 1 (31). - С. 393-403.
   
Лазор О.Я. Мотивація і організаційна поведінка персоналу організації // О.Я. Лазор, О. І. Заяць. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. проф. В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ. 2011. Вип. 26. - С. 296-301
   
Нижник Н., Олуйко В. Політична реформа в Україні - важливий крок до Європейської інтеграції // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво НАДУ, 2003. - Т.1. - С. 191-194.    
   
Нижник Н., Задорожна М., Олуйко В. Інвестиції в кадри // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. - Одеса: ОРІДУ НАДУ. - 2003. - Вип. 3 (15). - С. 44-53.    
   
Нижник Н.Р., Черленяк І.І., Олуйко В.М. Синергетичні основи оптимізації державного управління. - Вісн. державної служби України. - 2003. - № 4. - С. 62-70    
   
Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М. Стратегія державного управління в Україні: теоретичні аспекти // Стратегія розвитку України. - 2004. - № 1-2. - С. 108-121.    
   
Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Олуйко В.М. Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4 (12). - С. 250-258.    
   
Нижник Н.Р., Черленяк І.І., Олуйко В.М. Роль міжсекторної взаємодії у становленні ефективної системи державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 3 (11). - С. 241-249.    
   
Недзельська В.М. Системний підхід до дослідження проблем духовності державних службовців в системі професійної культури // Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління (Українська академія державного управління при Президентові України). 2011 - № 1, ч. 1. С. 107-111.
   
Недзельська В.М. Структурні компоненти професійної культури державних службовців // Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України). 2011 - № 1(45) С. 107-110.
   
Недзельська В.М. Професійна культура державної служби й імідж державних службовців // Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України) 2011 - № 2, С. 284-292.
   
Олуйко В. Забезпечення національної безпеки України: регіональний та місцевий аспект // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 1. - С. 279-28.    
   
Олуйко В.М. Про результати соціологічних досліджень проблем регіональної кадрової політики // Вісн. державної служби України. - 2000. - № 3. - С. 89-92    
   
Олуйко В.М. Нормативно-правові засади формування регіональної кадрової політики // Вісн. державної служби України. - 2000. - № 2. - С. 64-71    
   
Олуйко В.М. Особливості формування кадрової політики: регіональний аспект // Командор - 2000. - № 1. - С. 29-32.    
   
Олуйко В.М. Організаційно-виховні та професійно-освітні фактори удосконалення регіональної кадрової політики служби. - Вісник УАДУ, 2000. - № 3. - С. 109-117.    
   
Олуйко В.М. В. Успіх реформ вирішують кадри // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. К.: Вид-во УАДУ, 2000. - Вип. 2. - Ч.ІІІ. - С.87-91.    
   
Олуйко В.М. Регіонально-кадрові аспекти адміністративної реформи в Україні // Командор. - 2000. - № 2-3. - С. 12-14.    
   
Олуйко В.М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2001. - Т.1. - С. 183-186.    
   
Олуйко В.М. Кадровий потенціал в регіонах України //Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2001. - С. 163-170.    
   
Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Управління сучасним містом. - 2001. - № 10-12 (4). - С. 47-50.    
   
Олуйко В.М. Проблеми реформування регіональної кадрової політики // Вісник УАДУ при Президентові України. - 2001. - Вип.2, част.1. - С. 333-338.    
   
Олуйко В.М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 240 - 244.    
   
Олуйко В.М., Азарский И.Н. Психофизиологические особенности работы врача-специалиста по судебной медицине // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - Вип. 16. - С. 292-295.    
   
Олуйко В.М. Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права - 2002. - № 4. - С. 5-11.    
   
Олуйко В.М. Проблеми вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування // Управління сучасним містом - 2002. - № 4/10-12 (8). - С. 97-99.    
   
Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 3. - С. 169-171.    
   
Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 66-68    
   
Олуйко В.М. Пинципи державної кадрової політики в регіонах України // Вісн. державної служби України. - 2002. - № 2. - С. 79-82.    
   
Олуйко В.М. Підготовка кадрів службовців для органів самоврядування в регіонах України // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 180 - 189.    
   
Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. -  № 1 -  С. 5-8    
   
Олуйко В.М. Боротьба з корупцією в сфері державного управління // Вісн. державної служби України. - 2002. - № 4. - С. 76-77.    
   
Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Управління сучасним містом. - 2002. - № 2. - С. 47 - 50    
   
Олуйко В.М. Інформаційне забезпечення державної служби в регіоні України // Командор. - 2002. - № 2. - С. 10 - 12.    
   
Олуйко В.М. Кадрів потенціал в регіонах України. // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 163 - 170    
   
Олуйко В.М. Майбутнє, яке формується сьогодні // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права.