Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

 

Наукові праці та здобутки кафедри

     Тематика наукових досліджень викладачів в основному пов’язана зі спеціалізацією кафедри і охоплює широке коло проблем у сфері методики викладання іноземних мов, термінознавства, фразеології, перекладознавства
    Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-методологічних семінарах, а саме: Міжнародна конференція «Мова-лiтература-мистецтво: когнiтивно-семiотичний iнтерфейс (Київ), Всеукраїнський круглий стіл «Сучасні когнітивні студії: програма міждисциплінарних досліджень» (Київ ),Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (Київ), Міжнародна наукова конференція «Проблеми зіставної семантики» (Київ), «Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика» (Черкаси), Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма» (Хмельницький), Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Київ-Хмельницький), «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» (Хмельницький) тощо. Здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи обговорюються на щорічній звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Хмельницького університету управління та права.
    На кафедрі активно працюють творчі колективи з підготовки посібників та підручників, зокрема: було видано монографію «Засоби вираження модальності в текстах кодексів України», навчальні посібники: «Англійська мова для правників», «Англійська мова для менеджерів (частина І)», Англомовний тлумачний словник юридичних термінів, Словник латинської мови (на основі навчальної дисципліни) «Римське право», Посібник «А Reading Skills Book» (на матеріалі твору Дж. Грішема «Теодор Бун: Викрадення»).
    Викладачі кафедри активно залучають до виступів з доповідями про свої наукові здобутки обдарованих студентів у щорічній Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції з іноземних мов «Foreign languages in use: academic and professional aspects». Студенти беруть активну участь в щорічній університетській олімпіаді з іноземних мов.
    Викладачі кафедри займаються рецензуванням дисертацій та авторефератів, беруть участь у підготовці експертних висновків тощо.

Дисертації:

1.. Нагорна О.О. Дисертація «Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародного арбітражу в університетах Великої Британії» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04- теорія і методика професійної освіти
2. Павлик О.Б. Дисертація «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04- теорія і методика професійної освіти
3. Степчук Ю.П. Дисертація «Шевченкознавчі студії Михайлини Коцюбинської в контексті українського літературознавства другої половини ХХ – початку ХХІ століть» на здобуття кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01–«українська література».
4. Нагорний Я.В. Дисертація ««Жанрово-стильові аспекти творчості Павла Богацького» на здобуття кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01–«українська література».
5. Кузь В.В. Дисертація «Жанрова-стильові особливості діаспорної жіночої прози другої половини ХХ століття» на здобуття  кандидата філологічних наук зі спеціальності – 10.01.01.   «українська література».
6. Подолянчук О.В. Дисертація ««Ідіостиль Гната Хоткевича»» на здобуття  кандидата філологічних наук зі спеціальності – 10.02.01.   «українська мова».

Монографії, підручники, посібники:
1.    Рогожа В.Г. Українська мова (за професійним спілкуванням (електронний варіант) : навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2009. – 173 с. www. kafmov [at] univer.km.ua.
2.   Кічігін В.О., Петрушко А.А. Правоохоронні органи: Law Enforcement Bodies: навчальний посібник [для студентів юридичного факультету] / [уклад. В.О. Кічігін, А.А. Петрушко]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2009. – 187 с.
3.   Рогожа В.Г. Засоби вираження вольової модальності в текстах кодексів України: [монографія]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – 210 с.
4. О.Є. Гуменчук, О.О. Нагорна, С.М. Молотай та ін   Англійська мова для правників: English for Lawyers: навч. посіб. для студентів юридичних спеціальностей / [Н.І. Арзянцева, .]. – Хмельницький : Хмельницький університет управляння та права, 2011. – 295 с.
 5.   Арзянцева Н.І., Дейнега І.А. Англійська мова для менеджерів: навчальний посібник / [уклад. Н.І. Арзянцева, І.А. Дейнега]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – 172 с.
 6.   Нагорна О.О. Іноземна мова I (Англійська мова) : навчально-методичні матеріали / [уклад. О.О. Нагорна]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – 22 с.
 7.   Англомовний тлумачний словник юридичних термінів [уклад. Л.В. Гайдамащук, В.О. Кічігін, А.А. Петрушко]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – 128 с.
 8.. Словник латинської мови (на основі навчальної дисципліни) «Римське право» / [уклад. С.М. Голуб]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – 186 с.
 9..  Горячок І.В. Вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури: монографія / І.В. Горячок. – Хмельницький: Хм ЦНІІ, 2012. – 132 с.
 10.   Нагорна О.О. «А Reading Skills Book» (на матеріалі твору Дж. Грішема «Теодор Бун: Викрадення»): навч. посіб. [для студ. юр. фак-тів] / О.О. Нагорна, О.Є. Гуменчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – 62 с.
11. Нагорна, О. О. Професійна підготовка магістрів міжнародного арбітражу в університетах Великої Британії: теорія і практика: монографія. Хмельницький: Термінова поліграфія, 2020. 402 с.

Статті:
Нагорна О.О. Прагматичний аспект функціонування англійських фразеологізмів з етнокультурною семантикою / О.О. Нагорна // Наукові записки: зб. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2008. – Т.2, № 10. – С. 138–141.
Нагорна О.О. Процеси деформації англомовних етномаркованих фразеологізмів / О.О. Нагорна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. праць та доповідей міжнар. наук. конф., 2-3 квітня 2009 р. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 137–138.
Нагорна О.О. Символічна насиченість синього кольору у складі англомовних фразеологізмів з етнокультурним семантичним компонентом / О.О. Нагорна // Мова і культура. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, – 2009. – Т.VI (131), № 12. – C. 33–37.
Нагорна О.О. Процеси семантичної модифікації англомовних етномаркованих фразеологізмів / О.О. Нагорна // Проблеми зіставної семантики. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, – 2009. – № 9. – С. 259 – 263.
Нагорна О.О. Функціонування фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом в якості евфемістичних перейменувань / О.О. Нагорна // Наукові записки: зб. наук. праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – 2010. – № 89 (3). – С. 96–99.
Нагорна О.О. Комунікативно-прагматичний принцип перекладу фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом / О.О. Нагорна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2010. – № 51. – С. 62–65.
Нагорна О.О. Етнокультурний складник у структурі значення фразеологічних одиниць / О.О. Нагорна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 930. – С. 73–77.
Нагорна О.О. Структура значення етнокультурно маркованих англомовних фразеологізмів / О.О. Нагорна // Слово і текст у просторі культури : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 80-річчю з дня народження професора О.М. Мороховського, 26-27 листопада 2010 р. – К., 2010. – С. 177–178.
Нагорна О.О. Концептуальна метафора як один із когнітивних механізмів формування значення етномаркованих фразеологізмів / О.О. Нагорна // Університетські записки. – 2012. – № 2 (42).
Рогожа В.Г. Морфологические средства выражения волевой модальности в текстах законов Украины // Сб. науч. Статей. Вип. 5.- Иваново: Изд-во Ивановского госуниверситета, 2008.-С. 197-203.
Рогожа В.Г. Логічна послідовність як необхідна ознака тексту нормативно-правового акта. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. – 3(26). – 48-52.
Рогожа В.Г. Значення обов’язковості та способи його вираження в тексті нормативного документа // Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки. - № 3. – 2010. – С.140-146.
Рогожа В.Г. Форми дійсного способу як засіб вираження наказу в тексті нормативних актів // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – 2(34). – С. 389 - 395.
Рогожа В.Г. Імперативні правила нормативного акта та індикативні форми їх вираження // Соціум. Наука. Культура: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Ч. 5. – К., 2012. – С. 62-65.
Гайдамащук Л.В., Петрушко А.А. Формування професійної компетенції фахівця засобами іноземної мови // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань: тези доповідей учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 листопада 2009 року, м. Хмельницький). — Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2009. — С. 54-55.
Арзянцева Н.І., Корчев В.Б. Підвищення комунікативної компетенції майбутніх юристів та менеджерів // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань: тези доповідей учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 листопада 2009 року, м. Хмельницький). — Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2009. — С. 8-9.
Нагорна О.О. Емотивна оцінка як важливий складник семантики фразеологічних одиниць з британським етнокультурним семантичним компонентом / О.О. Нагорна // Матеріали круглого столу, присвяченому ювілею проф. О.П. Воробйової «Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс» (27 вересня 2012 р.) – К.: КНЛУ, 2012. – С. 91–92.
Нагорна О.О. Синкретизм вербальних і невербальних засобів у тексті ситуативної комедії (на прикладі комедійного серіалу “The Mindy Project” / “Проект Мінді”)/ О.О. Нагорна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2015. – № 30. – С. 247-251.
Нагорна О.О. Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії / О.О. Нагорна // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. – 2015. – № 19. – С. 137-140.
Нагорна О.О. Затребуваність майбутніх юристів-фахівців з міжнародного комерційного арбітражу в умовах сьогодення / О.О. Нагорна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2015. – № 767. – С. 122-126.
Нагорна О.О. Socio-Pedagogical Portrait of a Master’s Degree Student in International Arbitration: Experience of Great Britain / О.О. Нагорна // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – № 6 (2). – С. 45-49.
Нагорна О.О. Особливості викладання англійської мови майбутнім фахівцям у сфері міжнародного арбітражу в аспекті міжкультурної комунікації / О.О. Нагорна // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма» (27 квітня 2016). – Х. : ХГПА, 2016. – С. 67-72.
Нагорна О.О. Укладення арбітражної угоди як невід’ємна складова діяльності майбутніх арбітрів / О.О. Нагорна // Матеріали Міжнародної конференції «Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика» (08-10 жовтня 2016). – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – С. 87.
Нагорна О.О. Організація магістерської програми «Вирішення міжнародних спорів» (MIDS) в Женевському університеті / О.О. Нагорна // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – № 9. – С. 6-9.
Горячок І.В. Інтерактивний метод «Акваріум» у процесі вивчення життєпису В. Винниченка / І.В. Горячок // Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. – Хмельницький: ЦНТІ, – 2014. – Випуск шостий. Частина перша. – С. 71-73.
Горячок І.В. «Не щоденний щоденник» Романа Іваничука як переконливий портрет епохи / І.В. Горячок // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск сьомий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький: ДЦНІІ, – 2014. – С.39-42.
Горячок І.В. Загально теоретичні засади літературної освіти в педагогічній спадщині Ніли Волошиної / І.В. Горячок // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам.-Под., 2014, – С.179-181.
Горячок І.В. Інтерактивні методи і прийоми на практичних заняттях з методики навчання української літератури / І.В. Горячок // Поділля. Філологічні студії: збірник наукових праць / відповідальна за випуск Н.М. Торчинська. – Хмельницький: ЦНТІ, – 2014. – Випуск шостий. Частина перша. – С. 71-73.
Горячок І.В. Інтерактивні методи і прийоми на практичних заняттях з методики навчання української літератури / І.В. Горячок // Проблеми сучасної лінгвістики і лінгводидактики: матер. Міжрегіональної наук.-практ. конф. – Умань, – 2014. – С. 34-36.
Горячок І.В. Місто Городок Хмельницької області як осередок розвитку польської мови на Поділлі / І.В. Горячок // Jеzyk polski w ukraiskieje dukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: publikacj enaukowe. Tom 1. – Kielce-Chmielnicki: ChCNII, – 2014. – S. 68–73.
Горячок І.В. Польські організації Хмельниччини як чинники відродження самосвідомості / І.В. Горячок // Kompetencjе jezykowe podstawe sukcesu zawodowego i spoeczne go w Europie :publikacj enaukowe. – Chmielnicki – Kielce :ChCNII, – 2015. –S. 43–50.
Горячок І.В. Літературний розвиток студентів засобами кіномистецтва / І.В. Горячок // Педагогіка вищої та середньої школи. – Збірник наукових праць. – Випуск 45. – Кривий Ріг, – 2015. – С. 7-12.
Горячок І.В. Храми нашої душі: особливості духовного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / І.В. Горячок // Духовний розвиток особистості в аспекті лінгвокраїнознавства – Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. – Хмельницький: ЦНТІ, – 2015. – С. 17-23.
Горячок І.В. Щоденник як форма самовираження письменника: жанри і типологія / І.В. Горячок // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. Наукових праць. – № 8. – Хмельницький: ЦНТІ, 2015. – С. 43-46.

Посібники
1. Гуменчук О.Є. Basics of Professional English for Public Management and Public Administartion: навч. посіб. [для студ. ун-тів]. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018. 134с.
2. Петренко М.М. Німецькомовний глосарій туристичних термінів для студентів, слухачів магістратури та аспірантури. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019 р. 81 с.
3. Петренко М.О. Німецька мова для початківців: навч. посіб. [для студ., що вивчають німецьку мову як другу іноземну] / М.О.Петренко.  – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – 81 с.