Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Загальна інформація

Протягом життя нам доводиться переживати ті чи інші труднощі, невдачі, що призводять до стресів, психологічної напруги та дискомфорту. Іноді ми можемо самостійно вирішити проблеми, але бувають випадки, коли без допомоги фахівця (психолога) не обійтись. 
Найперше, що потрібно знати: психолог- це спеціаліст, який має відповідну освіту і працює зі здоровими людьми, яким необхідна допомога в різних життєвих ситуаціях (сімейні стосунки, труднощі вдома, на навчанні чи роботі, проблеми вибору тощо).  Тому, якщо Ви відчуваєте, що проблема психологічного характеру заважає Вам, негативно впливає на Ваше життя, працездатність, не дає можливості досягти поставлених цілей, стає все більш складною, бажано скористатись допомогою психолога. 
Пам’ятайте, що вся інформація, отримана під час роботи з психологом є конфіденційною!
Практичний психолог Університету забезпечує психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу, з метою його оптимізації, а також створення безпечного освітнього середовища; сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань Університету.
Практичний психолог працює в тісному контакті з усіма учасниками освітнього процесу в Університеті, державними службами та громадськими організаціями; систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з усіма учасниками освітнього процесу в Університеті.
У своїй діяльності практичний психолог Університету керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи освіти, Етичним кодексом психолога, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Посадовою інструкцією практичного психолога.

Завдання та обов’язки практичного психолога Університету:

здійснює професійну діяльність, спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного стану учасників освітнього процесу під час освітньої діяльності;
здійснює психологічний супровід професійного становлення здобувачів вищої освіти; сприяє створенню належних умов для ефективної адаптації здобувачів вищої освіти до освітньої діяльності;
надає психологічну допомогу за запитами учасників освітнього процесу;
проводить психологічну  діагностику  різних  профілів і призначення;
визначає фактори, які перешкоджають розвитку особистості здобувачів вищої освіти, вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокорекційна, реабілітаційна, консультативна);  
складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами досліджень з метою спрямування роботи науково-педагогічного та педагогічного колективу;
зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи;
інформує учасників освітнього процесу про результати проведених психологічних обстежень, їх значення і можливості подальшого використання (за винятком особистої інформації), про свою діяльність на основі об’єктивних і точних даних таким чином, щоб не зашкодити професії;
бере участь в організації і плануванні освітнього процесу в Університеті з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку здобувачів вищої освіти, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я;
проводить психологічні дослідження (в тому числі моніторингові), виходячи з актуальних потреб Університету, а також у відповідності до планів Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;
вносить пропозиції щодо оптимізації освітнього процесу в Університеті;
надає консультації адміністрації, науково-педагогічним, педагогічним працівникам з психологічних аспектів навчання, виховання і розвитку здобувачів вищої освіти з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей;
бере участь у роботі методичної ради Університету, психолого-педагогічних консиліумах, семінарах тощо;
сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в колективах учасників освітнього процесу в Університеті;
сприяє попередженню та профілактиці професійного вигорання науково-педагогічних та педагогічних працівників;
здійснює профілактику злочинності, адиктивної поведінки, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед здобувачів вищої освіти; попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед учасників освітнього процесу;
формує психологічну культуру учасників освітнього процесу, консультує з питань психології, її практичного використання в організації освітнього процесу;
розробляє та впроваджує корекційні програми освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових, інших особливостей здобувачів вищої освіти;
працює згідно із принципами Етичного кодексу психолога.