Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Немає нічого небезпечніше влади в невмілих руках (Ж.-Ж. Руссо) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Тендерні закупки
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Правила прийому до аспірантури   
   
  Додаток 6 до Правил прийому до Університету у 2016 році


  Правила прийому до аспірантури
  Хмельницького університету управління та права у 2016 році

  І. Загальні положення

  1.1.   Ці Правила прийому розроблені приймальною комісією Університету (надалі – приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. № 1085.
  Університет оголошує прийом до аспірантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання  
  -   спеціальності 051 Економіка за спеціалізацією 0511 Статистика,
  -   спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
  -   спеціальності 081 Право за спеціалізаціями 0811 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 0812 Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза.
  1.2.   Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
  1.3.   Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.
  1.4.   Для вступників, які потребують під час вступу поселення у гуртожитку, надання місць у гуртожитку гарантовано (гуртожиток відповідає санітарно-гігієнічним нормам).
  1.5.   На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
  1.6.   Фінансування підготовки фахівців ступеня доктора філософії в Університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
  1.7.   Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, яке затверджується ректором Університету.
  1.8.   Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
  1.9.   Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
  1.10.   Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету.

  ІІ.   Строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  5.1.   Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури Університету проводяться в такі строки (табл. 1):

  Таблиця 1

  Строки прийому заяв і документів,
  проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  вступників здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії

  Етапи вступної кампанії   Денна форма навчання   Заочна форма навчання
  Початок прийому заяв та документів   17 жовтня 2016 р.   17 жовтня 2016 р.
  Закінчення прийому заяв та документів   17 листопада 2016 р.   17 листопада 2016 р.
  Строки проведення Університетом вступних випробувань    21-29 листопада 2016 р.   21-29 листопада 2016 р.
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку рекомендованих до зарахування    Не пізніше 30 листопада 2016 р.   Не пізніше 30 листопада 2016 р.
  Терміни зарахування вступників   Не пізніше 2 грудня 2016 р.   Не пізніше 2 грудня 2016 р.

  5.2.   Вступники до аспірантури подають заяви для участі у конкурсному відборі тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.
  5.3.   Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
  - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
  - військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  5.4.   До заяви вступник додає:
  - особовий листок з обліку кадрів;
  - копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  - копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  - дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  - список опублікованих наукових праць (за наявності);
  - наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
  - посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
  5.5.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
  5.6.   Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
  5.7.   Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.
  5.8.   Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних випробувань та середнього бала додатка до документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
  5.9.   Конкурсними предметами вступних випробувань при вступі до аспірантури є:
  - екзамен зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  - екзамен з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  - екзамен з філософії.
  Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
  5.10.   Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу протягом 12 місяців.
  5.11.   Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. При цьому, мінімальне значення кількості балів, отриманих на вступному випробуванні з кожного конкурсного предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 170 балів.
  5.12.   Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії. До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій за згодою можуть входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між університетом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
  5.13.   Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди вступника з майбутнім науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.
  5.14   Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету та у приймальній комісії.
  5.15   Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
  5.16   Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних іспитів та їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
  5.17   Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
  Апеляції подаються вступником особисто в письмовій формі не пізніше наступного дня після оголошення результатів вступних випробувань.
  Розгляд апеляцій проводиться на засіданні апеляційної комісії, як правило, у присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. При необхідності комісії подаються екзаменаційні документи, запрошуються на її засідання голови та члени предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.
  За результатом розгляду апеляції вступнику не пізніше наступного після засідання приймальної комісії робочого дня дається письмова відповідь.
  5.18.   Середній бал додатка до документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів.
  5.19.   На підставі результатів вступних випробувань приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. При однаковому конкурсному балі право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою університету, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.
  5.20.   Рейтинговий список вступників впорядковується:
  - за конкурсним балом від більшого до меншого;
  - з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, передбаченого пунктом 5.19 цих Правил прийому.
  5.21.   У рейтинговому списку вступників зазначаються:
  - прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  - конкурсний бал вступника;
  - наявність права на першочергове зарахування.
  5.22.   Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.
  5.23.   Про зарахування до аспірантури або відмову у зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.
  5.24.   Наказ про зарахування на навчання видається ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих.
  Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора університету призначається науковий керівник.
  5.25.   Розрахунок вартості навчання здійснюється у межах фактичних витрат на підготовку фахівця й офіційно визначеного рівня інфляції за попередній рік. Оплата вартості навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, як правило, на початку навчального року у визначені договором строки.
  5.26.   Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
  За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.